Strona głównaPolityka cookies

Polityka cookies

Nota prawna określa warunki i zastrzeżenia dotyczące użytkowania serwisu internetowego i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystając w jakikolwiek sposób z naszego serwisu internetowego jest to równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków.

Ochrona danych osobowych – Oświadczenie o prywatności

Przekazanie informacji osobistych jest zawsze dobrowolne. DPS Software Sp. z o.o. nie wykorzysta Twoich danych zebranych za pośrednictwem serwisu internetowego. Serwis internetowy może gromadzić ponadto informacje techniczne dotyczące wizyty użytkownika, takie jak nazwa usługodawcy internetowego i adres IP za pomocą których uzyskano dostęp do Internetu, data uzyskania dostępu do serwisu internetowego, strony otwierane podczas wizyty w serwisie internetowym oraz adres internetowy witryny sieci Web, z której połączono się bezpośrednio z naszym serwisem internetowym. Informacje te są wykorzystywane do usprawniania serwisu internetowego, analizowania trendów statystycznych i administrowania serwisem internetowym.

Informacje o Cookies

W naszym serwisie stosujemy tzw. cookies (ang. ciasteczka), tj. pliki tekstowe zawierające informacje, które ułatwiają korzystanie z www.dps-software.pl. Są one zapisywane w Twoim komputerze, a nasze serwery (za pośrednictwem przeglądarki internetowej) mogą je odczytywać, w celu dostarczenia Ci jak najlepszych doświadczeń związanych z naszym serwisem. Poza cookies możemy stosować inne technologie o funkcjach zbliżonych do ciasteczek.

Typowy plik cookie zawiera w nazwie domenę serwisu, przez który został utworzony, czas po którym zostanie automatycznie skasowane oraz indywidualny numer. W wielu przypadkach Twoja przeglądarka domyślnie pozwala na stosowanie cookies, w serwisie www.dps-software.pl są one wykorzystywane do:

 • dopasowania wyświetlania stron do Twoich oczekiwań oraz zapewniania poprawnego działania serwisu np. umożliwia zalogowanie się do Panelu Klienta
 • tworzenia statystyk, które pozwalają nam udoskonalać nasz serwis przez badanie w jaki sposób z niego korzystasz,
 • utrzymania sesji, dzięki temu nie musisz na każdej podstronie Panelu Klienta ponownie się logować.

Pliki cookies wygenerowane w serwisie www.dps-software.pl są wykorzystywane przez narzędzia Google Analytics i Google AdWords udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Jeżeli uważasz, że technologia cookies narusza Twoją prywatność, zawsze możesz zmienić jej ustawienia lub wręcz wyłączyć ją w ustawieniach przeglądarki. W niektórych przypadkach korzystanie z pełni możliwości z serwisu www.dps-software.pl może zostać utrudnione, lub wręcz zablokowane.
Zobacz w jaki sposób możesz wyłączyć cookies w Twojej przeglądarce:

Prawa autorskie

Treść serwisu internetowego stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z 2000 r., poz. 904 z późn. zm.). Prawa autorskie do treści materiałów zawartych na stronach internetowych przysługują wyłącznie firmie DPS Software Sp. z o.o.

Gwarancje i odpowiedzialność

Niniejszy serwis internetowy ma charakter informacyjny. DPS Software Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były możliwie kompletne i aktualne. DPS Software Sp. z o.o. nie udziela gwarancji odnośnie dostępnych w serwisie treści, oraz nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty wynikające z korzystania z zasobów serwisu www. Firma DPS Software Sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość zewnętrznych stron internetowych, do których mogą prowadzić odnośniki zawarte w serwisie firmy DPS Software Sp. z o.o..

Licencje

Zamierzeniem firmy DPS Software Sp. z o.o. jest prowadzenie innowacyjnego i aktualnego serwisu internetowego. Z uwagi na fakt, że pragniemy chronić swoją własność intelektualną, a w szczególności patenty, znaki towarowe i prawa autorskie. W związku z powyższym, żadne licencje do wykorzystania własności intelektualnej DPS Software Sp. z o.o. oraz podmiotów trzecich nie są dostępne za pośrednictwem serwisu internetowego.

Informacja o produktach

Wszelkie informacje, specyfikacje oraz obrazy zawarte na stronach serwisu internetowego www.dps-software.pl opracowane zostały na podstawie najbardziej aktualnych informacji dostępnych w momencie publikacji. DPS Software Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do modyfikowania zawartości serwisu w każdym momencie, a w szczególności informacji o dostępnych kolorach, materiałach, wyposażeniu, specyfikacjach i modelach, bez konieczności powiadomienia o tym fakcie użytkowników. DPS Software Sp. z o.o. nie odpowiada za błędy typograficzne.

Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem Pani / Pana danych jest DPS Software Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032888, NIP: 9511634331, REGON: 012377853, Tel. (22) 339 54 00, e-mail biuro@dps-software.pl, dalej zwana DPS Software;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu:
  1. wykonania umów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO),
  2. marketingu własnych produktów lub usług DPS Software (art. 6 ust. 1 lit. (f)RODO – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie o naszej ofercie handlowej),
  3. zagwarantowania bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez rejestrację adresów IP użytkowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia usług świadczonych drogą elektroniczną),
  4. realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO)
  5. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości —podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziła Pani/Pan zgodę, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż co 3 lata od daty ich wprowadzenia. W szczególności będą one przetwarzane przez okres ważności oferty lub trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażania zgody — do czasu wycofania zgody. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez ADO. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: wybranym podmiotom wspomagającym obsługę kampanii marketingowych i promocję ofert, gdy wyraził(a) Pan/Pani zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji o rabatach i aktualnej ofercie DPS Software, podmiotom świadczącym na rzecz DPS Software usługi niezbędne do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy w tym usługi prawne, operatorom pocztowym i kurierom, bankom w zakresie realizacji płatności, niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,  do cofnięcia zgody w przypadku, gdy DPS Software będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Podane dane mogą być udostępnione producentom oprogramowania lub sprzętu, którymi jest Pani / Pan zainteresowana/-ny oraz podmiotom współpracującym z DPS Software Sp. z o.o. na podstawie wiążących umów z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa;
 7. W przypadku chęci skorzystania z testowych wersji oprogramowania może wystąpić konieczność przekazania Pani / Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w celu dokonania niezbędnej rejestracji u producenta danego oprogramowania;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów DPS Software przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizowania umów w zakresie opieki handlowej nad klientami DPS Software Sp. z o.o., zawarcia/realizacji nowych umów sprzedaży lub świadczenia usług.
 10. Pani/Pana dane mogą być wykorzystane w procesie zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym do profilowania. Profilowanie danych osobowych przez DPS Software polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań związanych z ofertą DPS Software.
 11. Przysługuje również Pani / Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 12. Wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres biuro@dps-software.pl;

Zmiany warunków i zastrzeżeń

DPS Software Sp. z o.o. zastrzega prawo wszelkich modyfikacji informacji w dowolnym momencie poprzez aktualizacje zawartości tej strony www.