Strona głównaProduktySOLIDWORKS PDM: Optymalizacja działania serwera SQL

SOLIDWORKS PDM: Optymalizacja działania serwera SQL

sql

SOLIDWORKS PDM: Optymalizacja działania serwera SQL

SOLIDWORKS PDM jest środowiskiem bazodanowym, wykorzystującym popularną platformę Microsoft SQL Server. Jak w każdym rozwiązaniu bazodanowym szybkość działania całego systemu zależy przede wszystkim od szybkości przetwarzania zapytań SQL. W niniejszym artykule opiszę krok po kroku jak zoptymalizować ustawienia serwera SQL, aby Twój EPDM działał jeszcze wydajniej!

KROK 1 >> Ustawienie „Auto Shrink” i „Recovery model”

Otwieramy „SQL Management Studio” i łączymy się do serwera. Rozwijamy drzewo do poziomu Server -> Databases. Ustawienia zmieniamy dla produkcyjnej bazy danych (nazwa taka sama jak nazwa przechowalni plików) oraz bazy „ConisioMasterDb”. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy na bazę danych i wybieramy „Properties”, a następnie „Options”.

  • „Recovery model” – powinien być ustawiony na „Simple”
  • „Auto Shrink” – powinien być ustawiony na „False”

 sql

KROK 2 >> Ustawienie rozmiaru loga i bazy danych

Mając otwarte okno „Properties” przechodzimy do zakładki „Files”, gdzie ustawiamy automatyczny przyrost wielkości (Autogrowth) oraz maksymalny rozmiar bazy oraz loga. Ustawienia wykonujemy dla produkcyjnej bazy danych oraz „ConisioMasterDb”.

 bazy danych

Klikamy na przycisk button w kolumnie „Autogrowth / Maxsize”. Zaznaczamy „Enable Autogrowth”.

Dla bazy danych ustawiamy:

  • File Growth : 10 %
  • Maximum File Size : 20GB (20000MB)

 Autogrowth

Dla loga bazy danych ustawiamy:

  • File Growth : 15 %
  • Maximum File Size : 10GB (10000MB)

 Autogrowth

KROK 3 >> Ustawienia TempDB

TempDB jest systemową bazą danych, dostępną dla wszystkich użytkowników podłączonych do serwera. TempDB służy do przechowywania obiektów tymczasowych. Poniżej przedstawiam skrypt zmieniający rozmiar plików loga oraz bazy dla TempDB.

–Zmiana rozmiaru loga TempDB, należy podać prawidłową ścieżkę pliku!

ALTER DATABASE tempdb

MODIFY FILE (NAME = templog, FILENAME = ‘C:\SQLData\templog.ldf’, SIZE = 5120MB);

GO

–Zmiana rozmiaru pliku bazy danych, należy podać prawidłową ścieżkę pliku!

ALTER DATABASE tempdb

MODIFY FILE (NAME = tempdev, FILENAME = ‘C:\SQLData\tempdb.mdf’, SIZE = 2560MB, FILEGROWTH = 10%);

GO

Aby móc wykorzystać więcej rdzeni procesora należy „podzielić” TempDB. Każdy rdzeń procesora wykorzystuje oddzielny plik z danymi (data file; .mdf; .ndf). Jeżeli istnieje tylko jeden główny plik .mdf, wówczas serwer SQL wykorzystuje tylko 1 rdzeń procesora, nawet jeżeli pracuje pod dużym obciążeniem. Chcąc wykorzystać jeszcze jeden dodatkowy rdzeń należy utworzyć 1 dodatkowy plik dla bazy danych (tym razem będzie to format .ndf). Zaleca się utworzenie nie więcej niż 3 dodatkowych plików .ndf, tak aby serwer wykorzystywał maksymalnie 4 rdzenie procesora.

–Utworzenie 3 dodatkowych plików dla bazy danych, należy podać prawidłową ścieżkę pliku!

ALTER DATABASE tempdb

ADD FILE (NAME = tempdev2, FILENAME = ‘C:\SQLData\tempdev2.ndf’, SIZE = 2560MB, FILEGROWTH = 10%);

GO

ALTER DATABASE tempdb

ADD FILE (NAME = tempdev3, FILENAME = ‘C:\SQLData\tempdev3.ndf’, SIZE = 2560MB, FILEGROWTH = 10%);

GO

ALTER DATABASE tempdb

ADD FILE (NAME = tempdev4, FILENAME = ‘C:\SQLData\tempdev4.ndf’, SIZE = 2560MB, FILEGROWTH = 10%);

GO

Podział bazy danych na kilka plików przyspieszy przetwarzanie informacji tymczasowych, a co za tym idzie poprawi wydajność serwera SQL.

KROK 4 >> Przebudowa i reorganizacja indeksów w tabelach

Po dokonaniu ustawień opisanych w krokach 1-3 pozostało ustawienie planu przebudowy i reorganizacji indeksów w tabelach w produkcyjnej bazie danych. Poniższe zapytanie wyświetli wszystkie indeksy wraz z średnią fragmentacji (wartość w %):

USE <nazwa DB>

SELECT object_name(IPS.object_id) AS [TableName],

   SI.name AS [IndexName], IPS.Index_type_desc, IPS.avg_fragmentation_in_percent

FROM sys.dm_db_index_physical_stats(db_id(N'<nazwa DB>’), NULL, NULL, NULL , ‘DETAILED’) IPS

   JOIN sys.tables ST WITH (nolock) ON IPS.object_id = ST.object_id

   JOIN sys.indexes SI WITH (nolock) ON IPS.object_id = SI.object_id AND IPS.index_id = SI.index_id

WHERE ST.is_ms_shipped = 0

ORDER BY 1,3

 5

Zapytanie powinno wyświetlić dane w poniższej postaci:

Ostatnia kolumna wyświetla średnią fragmentacji indeksów (wartość w %). Zgodnie z zaleceniami Microsoft, jeżeli indeksy posiadają wartość ‘avg_fragmentation_in_percent’ pomiędzy 5 a 30% wówczas powinniśmy dokonać ich reorganizacji. Jeżeli wartość ta jest większa niż 30% wówczas powinny być przebudowane.

Producent zaleca cykliczną reorganizację i przebudowę indeksów w produkcyjnej bazie danych. W jakich częstotliwościach?

  • reorganizacja >> co tydzień
  • przebudowa >> co miesiąc

Należy pamiętać aby obydwa procesy odbywały się poza godzinami pracy użytkowników, najlepiej w godzinach nocnych.

W dalszej części artykułu pokażę jak utworzyć nowy „Maintenance Plan” w celu reorganizacji i przebudowy indeksów we wszystkich tabelach w bazie danych oraz jak ustawić harmonogram, tak aby indeksy się reorganizowały i przebudowywały automatycznie.

Na początek otwieramy nowy „Maintenance Plan Wizard”, tak jak jest to pokazane poniżej:

 Maintenance Plan Wizard

Następnie podajemy nazwę planu, zaznaczamy opcję „Separate schedules for each task” oraz klikamy „Next”:

 Maintenance Plan Wizard

W kolejnym oknie wybieramy zadania do wykonania w naszym planie, są to „Reorganize Index” i  „Rebuild Index”, klikamy „Next”.task

Ustawiamy kolejność wykonania zadań tak jak poniżej:

 tasks

W kolejnym etapie konfigurujemy zadanie reorganizacji indeksów. Klikamy na listę rozwijaną w wierszu Databases:

index

Wybieramy z listy produkcyjną bazę danych.

index

Z listy rozwijanej „Object” wybieramy „Tables and views”.

Ustawiamy cykliczną reorganizację indeksów w odstępach tygodniowych w określony dzień tygodnia i godzinie.

 Vault index

Następnie powtarzamy te same kroki w celu skonfigurowania zadania przebudowy indeksów.

 Index task

Wybieramy produkcyjną bazę danych oraz wybieramy typy obiektów: „Tabele i widoki” (Tables and views).

 SQL

Ustawiamy cykliczną przebudowę indeksów w odstępach miesięcznych w określony dzień miesiąca i godzinie.

 przebudowa indeksów

Na koniec wybieramy katalog w którym zostanie zapisany raport z reorganizacji i przebudowy.

 serwer SQL

Odpowiednia konfiguracja serwera SQL oraz cykliczna reorganizacja i przebudowa indeksów  zdecydowanie poprawią wydajność samego serwera a co za tym idzie polepszy się komfort pracy użytkowników w systemie SOLIDWORKS PDM.

Podziel się:

Tomasz Szczepański. Specjalizcja - zarządzanie dokumentacją projektową. Wdrożeniowiec systemu SOLIDWORKS Enterprise PDM. Integracje EPDM z systemami CAD i ERP. Programista aplikacji – dodatki do EPDM.