Strona głównaBez kategoriiSprawdzanie połączeń spawanych

Sprawdzanie połączeń spawanych

Sprawdzanie połączeń spawanych

Wykres Sprawdzenia Spoiny wyświetla status bezpieczeństwa wszystkich krawędzi połączenia spawanego w aktywnym dokumencie.

Złącze spoiny grzbietowej oszacowuje odpowiedni rozmiar spoiny potrzebnej do połączenia dwóch metalowych komponentów. Program oblicza odpowiedni rozmiar spoiny w każdej lokalizacji węzła siatki wzdłuż szwu spawalniczego. Należy wybrać amerykańskie lub europejskie standardy spawania, aby przeprowadzić obliczenia spoiny.

Złącze spoiny grzbietowej jest dostępne w programach SOLIDWORKS Simulation Professional i SOLIDWORKS Simulation Premium.

Zabiegi operacyjne

Utworzyć badanie statyczne Simulation. Kliknąć prawym przyciskiem myszy Połączenia i wybrać Spoina grzbietowa.

Typ spoiny


Typ
Wybiera typ spoiny
Pachwinowa, dwustronna

Pachwinowa, jednostronna

Czołowa, dwustronna

Czołowa, jednostronna
Zestaw ścian 1
Wybiera ścianę obiektu skorupowego
lub arkusza blachy. Wybrana ściana
należy do zakańczanej części.
Zestaw ścian 2
Wybiera ścianę skorupy, arkusza blachy
lub obiektu bryłowego. Dla spoin pachwinowych,
wybrane ściany Zestawu 1 i 2 są prostopadłe
do siebie nawzajem. Dla spoin czołowych,
wybrane ściany są równoległe.
Przecinające się krawędzie
Automatycznie wybiera dotykające się krawędzie
pomiędzy wybranymi ścianami zestawu 1 i zestawu 2
w celu zastosowania spawania. Można również wybrać
niedotykające się krawędzie. Wybrane krawędzie
należą do zakańczanej części.
Orientacja spoiny
Dostępne tylko dla spoin jednostronnych. Dostarcza
lokalizację spoiny względem wyrównania powierzchni skorupy.
Czerwona strzałka w obszarze graficznym pokazuje
orientację spoiny.
Spoina jest po stronie 1
Umieszcza spoinę na górnej powierzchni
skorupy.
Uwzględnij wzbudzony moment zginający z powodu
niesymetryczności obciążenia połączenia.

Wyrównanie powierzchni skorupy kontroluje kierunek lokalnego układu współrzędnych połączenia spawanego oraz interpretację wyników spoiny grzbietowej.

Rozmiar spoiny

Należy wybrać Standard amerykański (Amerykański standard spawania D1.1 i D1.2) lub Standard europejski (Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych, Część 1.8: Projektowanie połączeń, Sekcja 4.5), aby przeprowadzić obliczenia rozmiaru spoiny.

Standard amerykański

Eletroda Ustawia materiał elektrody. Aby zdefiniować materiał,który nie jest wyszczególniony, należy wybrać Stal specjalna lub Aluminium specjalne.
Wytrzymałość spoiny Wyświetla wytrzymałość graniczną na ścinanie materiału wybranej elektrody. Należy wprowadzić odpowiednią wytrzymałość graniczną na ścinanie dla gardzieli spoiny dla Stali specjalnej lub Aluminium specjalnego.
Współczynnik bezpieczeństwa Zmniejsza graniczną wytrzymałość spawu na ścinanie o określony współczynnik bezpieczeństwa. Dopuszczalna wytrzymałość na ścinanie dla materiału elektrody jest obliczana jako: Wytrzymałość graniczna na ścinanie / współczynnik bezpieczeństwa. Projekty inżynieryjne regulowane określonymi kodami, muszą przestrzegać minimów i standardów wymaganych przez nie.

  • Amerykańska Norma Narodowa (American National Standard) dla dźwigów samochodowych – Zmniejsza graniczną wytrzymałość spawu na ścinanie o domyślny współczynnik o wartości 3 (ANSI/ALI B153.1-90).
  • Urządzenia dźwigowe z hakiem – Zmniejsza graniczną wytrzymałość spawu na ścinanie o domyślny współczynnik o wartości 5 (ANSI/ASME B30.20).
Szacowany rozmiar spoiny Pozwala programowi na obliczenie odpowiedniego rozmiaru dla złącza spoiny. Program porównuje wartość rozmiaru spoiny w tym polu z odpowiednim rozmiarem spoiny i wyświetla wynik na Wykresie sprawdzenia spoiny. Dla spoin dwustronnych program bierze pod uwagę ich pozycję po stronie skorupy z najsłabszym zachowaniem.

Standard europejski

Materiał słabszej połączonej części: Należy wybrać słabszą część, która jest połączona za pomocą spoiny grzbietowej. Słabsza część ma mniejszą wytrzymałość na rozciąganie materiału. Aby wprowadzić dostosowaną wytrzymałość na rozciąganie materiału, należy wybrać Dostosowana.
Rozciągająca wytrzymałość graniczna Wyświetla wytrzymałość na rozciąganie wybranego materiału. Należy zdefiniować wytrzymałość na rozciąganie materiału w oknie dialogowym Materiał dla obiektów połączonych przez spoinę grzbietową.
Współczynnik korelacji (βW) Należy wprowadzić współczynnik korelacji pomiędzy 0.8 i 1.0 dla obliczeń spoiny.
Częściowy współczynnik bezpieczeństwa (γΜ) Należy wprowadzić współczynnik bezpieczeństwa dla połączeń pomiędzy 1.0 i 1.25.
Szacowany rozmiar spoiny Pozwala programowi na obliczenie odpowiedniego rozmiaru dla złącza spoiny. Program porównuje wartość rozmiaru spoiny w tym polu z obliczonym rozmiarem spoiny i wyświetla wynik na Wykresie sprawdzenia spoiny. Dla spoin jednostronnych program bierze pod uwagę ich pozycję po stronie skorupy z najsłabszym zachowaniem.

sprawdzanie połączeń spawanych - SOLIDWORKS SIMULATION

SOLIDWORKS SIMULATION - połączenia spawane

Podziel się:

Od blisku 20 lat związany z branżą oprogramowania dla przemysłu, a od 10 lat na czele zespołu rozwiązań symulacyjnych CAE w firmie DPS Software. Jego ambicją w pracy zawodowej jest przeniesienie wiedzy technicznej na właściwą argumentację biznesową w relacjach z klientem.