Strona głównaALPHACAMJak zdefiniować materiał przygotówki – Alphacam

Jak zdefiniować materiał przygotówki – Alphacam

alphacam przygotówka materiał

Jak zdefiniować materiał przygotówki – Alphacam

Czy wiecie, że materiał przygotówki w module frezarskim Alphacam można stworzyć na 5 różnych sposobów:

  • z geometrii płaskiej
  • z obszaru pracy
  • z modelu 3D
  • z bryły STL
  • przy pomocy dodatku Stwórz domyślny materiał

W tym artykule objaśnię, jak działa każda z tych metod. Jak wiadomo przygotówka nie jest wymagana do zaprogramowania obróbki w Alphacam, ale musi być obecna, jeśli chcemy przeprowadzić wstępną analizę jaką jest symulacja bryłowa.

Warto wiedzieć, że niektóre maszyny CNC wymagają podania w kodzie NC wymiarów materiału wstępnego (np. maszyny firmy SCM z oprogramowaniem Maestro), dlatego niektóre postprocesory Alphacam pobierają wartości gabarytowe materiału wstępnego ze zdefiniowanej przygotówki, lub proszą o oddanie tych wymiarów w oknie postprocesora.

Przygotówki są traktowane jako obiekty użytkownika, dlatego możemy je odnaleźć w Menadżerze Projektu w zakładce Warstwy – drzewo Warstwy Użytkownika|Materiały|Konstrukcje (lub Materiały|Bryły jeśli przygotówka była definiowana z modelu 3D).

warstwy konstrukcje

Dodatkowo wyświetlaniem przygotówki możemy sterować z zakładki Symulacja. Suwak Odpad służy do określenia stopnia przezroczystości przygotówki. Przy przejściu do Symulacji Bryłowej, suwak z automatu przestawia się na wartość 0, czyli nieprzezroczysty. Po odwołaniu Symulacji wróci do zaznaczonego położenia.

alphacam symulacja

Przygotówka z geometrii

Standardowe ustawienie materiału przygotówki realizuje się z zakładki 3D|Ustaw Materiały.

ustaw materiały alphacam

Po kliknięciu w opcję Ustaw Materiały program prosi nas o wskazanie geometrii, która stanie się nowym materiałem do obróbki. Geometria może mieć kształt dowolny – nie musi być zawsze prostokątem, ale musi być geometrią zamkniętą. Zaznaczenie prawidłowej geometrii skutkuje wyświetleniem okna:

alphacam materiał standardowy

Dostępne opcje:

Góra materiału Z – definiuje górny poziom Z wyciągnięcia przygotówki. Należy pamiętać, że poziom ten jest liczony względem globalnego układu współrzędnych.

Dół materiału Z – analogicznie do opcji wyżej definiuje dolny poziom Z wyciągnięcia przygotówki. Należy pamiętać, że Dół materiału Z nie może znajdować się poniżej Góry materiału Z.

Typ Materiału – możemy zdefiniować czy materiał ma być traktowany jako materiał główny, czy dodatkowy. Każda przygotówka definiowana jako pierwsza będzie traktowana jako materiał główny, a każda kolejna jako pomocniczy. Zaznaczenie nowej przygotówki głównej powoduje, że poprzednia staje się materiałem dodatkowym. Podział ten nie ma większego wpływu na symulację, służy bardziej do sortowania materiałów przygotówek. Wybranie opcji Żaden powoduje powrót do okna wyboru geometrii.

Wybierz teksturę – domyślnie przygotówka dobiera kolor wyświetlania zdefiniowany w karcie Konfiguracja. Przy pomocy tej listy możemy zmienić sposób wyświetlania materiału przygotówki korzystając z bitmap, które są standardowo dostępne w Alphacam. Możemy dodać swoje własne bitmapy poprzez skopiowanie plików do folderu \Alphacam\LICOMDAT\Textures.Alp.

Skojarz z automatyczną aktualizacją – zaznaczenie tej opcji powoduje, że materiał przygotówki będzie automatycznie uaktualniany w oparciu o poprzednie operacje frezowania.

Po zatwierdzeniu odpowiednich wartości powstaje materiał przygotówki. Ponowne kliknięcie w gotowy materiał powoduje wywołanie okna doboru parametrów, dzięki czemu możemy skorygować wartości np. górę i dół materiału.

alphacam pierwsza przygotówka

Należy pamiętać, że geometria, którą wykorzystaliśmy do zdefiniowania przygotówki znika z listy geometrii APS. Jeśli dana geometria miała być wykorzystana do definiowania obróbki, należy narysować ją ponownie.

Przygotówka z obszaru pracy

Obszar pracy możemy uzyskać na dwa sposoby – rysując prostokąt i wybierając opcję 3D|Ustaw Obszar Pracy lub importując model i zaznaczając opcję Bryły – Użytkowe|Utwórz Obszar Pracy Na Modelu.

alphacam obszar z modeluobszar pracy

Po stworzeniu Obszaru Pracy wybieramy opcję  3D|Ustaw Materiały i zaznaczamy obszar, który ma się stać materiałem przygotówki. Zwróćmy szczególną uwagę na to, że program „pamięta” ostatnią wykorzystaną wartość wyciągnięcia materiału w Z, dlatego musimy wypełnić wartości Góry i Dołu materiału ręcznie. Należy zwrócić uwagę na to, że Obszar Pracy utworzony w oparciu o bryłę 3D również „nie widzi” poziomów Z i należy je nastawiać manualnie po uprzednim zmierzeniu odpowiednich wymiarów. Po zatwierdzeniu otrzymujemy materiał przygotówki w postaci jak poniżej:

przygotówka z obszaru pracy

Sposób wyświetlania przygotówki na obszarze roboczym różni się w stosunku do poprzedniej metody. Tutaj przygotówka ma charakter modelu szkieletowego i jest niewrażliwa na działanie suwaka Odpad w zakładce Symulacja.

Przygotówka z modelu 3D

Zaimportowaną do Alphacam bryłę 3D można wykorzystać do zdefiniowania materiału przygotówki. Wystarczy, że wybierzemy opcję 3D|Ustaw Materiały i zaznaczymy bryłę, która ma stać się przygotówką. Program automatycznie określa Górę i Dół materiału Z na podstawie bryły. Bryła może mieć dowolny kształt, nie musi być kostką prostopadłościenną.

alphacam materiał z bryły

Po zamianie na materiał przygotówki bryła zmienia kolor na szary, a jej przezroczystością można sterować poprzez suwak Odpad, który jest dostępny w zakładce Symulacja.

materiał z bryły po zbrylowaniu

Warto wiedzieć, że tę samą bryłę możemy importować wielokrotnie i będzie się ona dodawała do obszaru roboczego, jeśli podczas importu odznaczymy opcję Oczyść Ekran.

Możemy również importować bryły niescalone. Jeśli w SOLIDWORKS (lub innym programie CAD)  podczas tworzenia kolejnych wyciągnięć odznaczymy opcję Scalaj bryły (lub analogiczną), to zaimportowana do Alphacam bryła będzie podzielona na kilka oddzielnych brył. Bryły te będą wy listowane na warstwie Bryły dostępne w drzewie Menadżera Projektu.  To samo dotyczy importowania złożeń.

alphacam bryły scalane

Po stworzeniu materiału z bryły Przygotówka otrzymujemy poniższy widok:

materiał z brył scalanych

Przygotówka z STL

W Alphacam istnieje możliwość zapisania materiału, który został otrzymany w skutek zadanej obróbki. Materiał ten zapisujemy w postaci pliku STL, który może być następnie zaimportowany i zdefiniowany jako nowy materiał do obróbki.

Aby zapisać plik STL z odpadem, należy przeprowadzić pełną symulację bryłową. Następnie z zakładki Symulacja wybieramy opcję Zapisz Odpad i wybieramy folder zapisu dla pliku STL.

zapisz odpad

Po zapisaniu plik STL importujemy do Alphacam jak normalną bryłę. Może zdarzyć się, że po zaimportowaniu modelu 3D nie pokrywa się on z bryłą STL, dlatego należy ją zbazować ręcznie wykorzystując do tego narzędzia dostępne w zakładce Edycja. Bryła STL widoczna jest na warstwach w drzewku STL.

alphacam stl po imporcie

W przypadku brył 3D i modeli STL możemy zdefiniować materiał przygotówki z drzewa Warstw. Klikamy prawym klawiszem myszy na bryle, która ma się stać przygotówką i wybieramy opcję Ustaw Jako Materiał. Powoduje to wywołanie znajomego okna doboru parametrów definiowania przygotówki.

alphacam definiowanie z drzewa

Stwórz domyślny materiał

Ta metoda wymaga załączenia odpowiedniego dodatku. W tym celu przechodzimy do zakładki Dodatki/Makra i wciskamy przycisk Dodatki. Następnie znajdujemy na liście dodatek o nazwie „Stwórz domyślny materiał” i zaznaczamy go.

Alphacam Dodatki - stwórz domyślny

Ikona dodatku pojawi się zakładce 3D obok ikony  standardowego tworzenia materiału.

alphacam ikona auto ustawienie materiału

alphacam auto ustawienie materiału okno

Jest to najciekawsza metoda i służy do błyskawicznego ustawiania materiału dla modeli 3D (ale nie tylko). Najważniejszą cechą jest automatyczne określanie Góry Z i Dna Z co oznacza, że nie musimy znać ani mierzyć gabarytów przedmiotu, aby określić minimalną kostkę, w której zmieści się dany model. Oczywiście wartości te można również wprowadzić ręcznie, co daje nam możliwość korygowania wysokości przygotówki. Jeśli zaimportowano więcej niż jedną bryłę program pobierze wartości z największej bryły dostępnej w Obszarze Roboczym.

Dodatkowo metoda ta umożliwia nam ustawienie naddatku na ściankach bocznych, w tym wypadku opcja ta nosi nazwę Naddatek XY materiału. W naszym wypadku nadamy naddatek 5mm, co skutkuje otrzymaniem poniższego modelu:

naddatki alphacam

Zwróćmy uwagę na to, że nałożenie naddatku nie skutkuje przesunięciem przygotówki do początku układu współrzędnych. Przygotówkę należy przesunąć w Alphacam do punktu X0Y0 lub wykorzystać dostępne na maszynie CNC funkcje przesunięcia układu współrzędnych.

Pozostałe opcje Stwórz Domyślny Materiał:

Ignoruj drogi narzędzia – zaznaczenie tej opcji powoduje, że domyślny materiał będzie tworzony tylko w oparciu o model 3D. Jeśli zaprogramowane są jakieś obróbki i odznaczymy tę opcję, Alphacam będzie tworzył przygotówkę zawierającą również te ścieżki narzędzia.

Skasuj Istniejące – zaznaczenie powoduje, że wszystkie stworzone do tej pory materiały zostają usunięte

Wybierz ręcznie – zaznaczenie tej opcji powoduje pominięcie automatycznego wczytywania gabarytów. Program prosi nas o wybranie obiektu, który ma się stać przygotówką. Możemy zaznaczyć bryłę 3D (jak w punkcie 3) lub geometrię. Wybranie geometrii spowoduje, że przyjmie ona wymiary określone ręcznie w oknie Tworzenia Domyślnego Materiału.

Podziel się: