Strona głównaProduktyZarządzanie danymi technologicznymi w SOLIDWORKS PDM

Zarządzanie danymi technologicznymi w SOLIDWORKS PDM

PDM

Zarządzanie danymi technologicznymi w SOLIDWORKS PDM

System SOLIDWORKS PDM  w swojej standardowej funkcjonalności pozwala zarządzać zarówno dokumentacją projektową i okołoprojektową, włączając w to dane konstrukcyjne oraz technologiczne. Możemy dodatkowo rozszerzyć funkcjonalność systemu PDM w zakresie zarządzania dokumentacją technologiczną przy użyciu dodatku Moduł Technologiczny.

EPDM

Rysunek 1 Menu główne Modułu Technologicznego.

Moduł Technologiczny jest autorskim dodatkiem firmy DPS Software, w pełni zintegrowanym z systemem SOLIDWORKS PDM.

Moduł usprawnia proces przygotowania dokumentacji technologicznej na podstawie danych konstrukcyjnych, znajdujących się w systemie PDM. Pozwala również usprawnić komunikację pomiędzy działami: konstrukcji, technologii, programistami CNC, narzędziownią i produkcją.

Dzięki zastosowaniu modułu można wyeliminować błędy związane z przenoszeniem danych konstrukcyjnych do dokumentacji technologicznej, szybko utworzyć dokumentację technologiczną wraz z instrukcjami stanowiskowymi oraz eksportować marszruty do systemów ERP.

Opis procesu utworzenia dokumentacji technologicznej przy użyciu Modułu Technologicznego

 pdm

Rysunek 2 Schemat przygotowania dokumentacji przy pomocy Modułu Technologicznego i systemu SOLIDWORKS PDM.

Proces utworzenia dokumentacji zaczyna się od Działu Konstrukcji, który tworzy dokumentację w programach CAD (np. SolidWorks, Inventor, AutoCad, itp). Konstruktorzy pracując w systemach CAD pracują pod kontrolą systemu SOLIDWORKS PDM zapewniającego m.in.: grupową pracę nad dokumentacją techniczną, obiegi dokumentacji, wersjonowanie, rewizjonowanie, itp.

Kiedy dokumentacja konstrukcyjna jest już zatwierdzona, na jej podstawie może zacząć pracę Dział Technologii. Technolodzy w systemie PDM zaznaczają pliki konstrukcyjne na podstawie, których będzie tworzona marszruta technologiczna i uruchamiają Moduł Technologiczny.

pdm Rysunek 3 Tworzenie nowego przebiegu technologicznego.

Moduł automatycznie tworzy w systemie PDM strukturę folderów oraz zapisuje informacje o przebiegu w bazie danych, na podstawie zaznaczonych plików konstrukcji. Dzięki takiemu rozwiązaniu technolodzy nie muszą już przepisywać danych wprowadzonych przez konstruktorów takich jak: symbol wyrobu, nazwa wyrobu, numer części itp.

Moduł umożliwia także, pełną synchronizację z plikami konstrukcji tzn., jeśli zostaną zmienione na przykład opisy dokumentacji konstrukcyjnej to uruchamiając program automatycznie aktualizują się opisy w całej dokumentacji technologicznej. Dzięki temu dokumentacja technologiczna jest zawsze aktualna względem dokumentacji konstrukcyjnej.

Technolog pracując nad marszrutą technologiczną ma do dyspozycji dane odnośnie stanowisk, programów CNC oraz narzędzi, które automatycznie synchronizują się z system ERP. Technolog z poziomu Modułu Technologicznego może utworzyć nowe stanowisko lub narzędzie, które jednocześnie trafi do systemu ERP, jak i bazy danych Modułu Technologicznego.

zarządzanie technologią

 Rysunek 4 Baza stanowisk Modułu Technologicznego.

Technolodzy przygotowując marszrutę określają nazwy kolejnych operacji, obliczają czasy operacji, przypisują operacje do stanowisk oraz maszyn, a następie określają narzędzia, jakie są potrzebne na stanowisku oraz wybierają programy CNC przypisane do maszyny.

zarządzanie technologią

 Rysunek 5. Edytor operacji technologicznej.

 

Jeśli do danej operacji nie ma odpowiedniego narzędzia lub programu CNC to technolog może bezpośrednio z Modułu Technologicznego zlecić wykonanie programu CNC lub narzędzia. Dzięki temu programiści CNC wchodząc w Moduł Technologiczny widzą, jakie programy CNC mają do wykonania, a technolog może sprawdzić, czy programista CNC już je utworzył.

Podobnie rzecz ma się dla narzędzi, których nie ma do odpowiedniej operacji. Technolog używając Modułu Technologicznego zleca wykonanie narzędzia do Działu Narzędziowni lub zleca zakup narzędzia.

Narzędziownia uruchamiając okno narzędzi do wykonania widzi, jakie elementy ma wykonać oraz ma możliwość powiadomienia technologa, że dane narzędzie zostało już wyprodukowane.

solid works

Rysunek 6 Lista narzędzi do wykonania.

Technolodzy mają dodatkowo możliwość sprawdzania ilości dostępnego narzędzia na magazynie. Aby to zapewnić baza narzędzi synchronizuje się z systemem ERP.

Technolog tworząc marszrutę technologiczną, która trafi później do systemu ERP, jednocześnie tworzy strony instrukcji technologicznych. Zapewnia to aktualność dokumentacji znajdującej się na produkcji z danymi znajdującymi się z systemie ERP i PDM.

Generowani dokumentacji DWG

Rysunek 7 Generowanie dokumentacji z edytora operacji w formie plików DWG.

Marszruty tworzone w Module Technologicznym można wyeksportować do systemu ERP wraz ze wszystkimi czasami, stanowiskami oraz narzędziami.

system ERP

Rysunek 8 Eksport marszruty do systemu ERP.

Dział Technologii może bezpośrednio z Modułu Technologicznego drukować kompletne instrukcje stanowiskowe opatrzone odpowiednią adnotacją o zatwierdzeniu dokumentacji. Dokonując wydruków poprzez Moduł Technologiczny mamy pewność, że jest to najnowsza i zatwierdzona dokumentacja. Lista wydruków jest zapisywana do bazy danych zapewniając nadzorowanie wydania dokumentacji na produkcję.

dokumentacja technologiczna

Rysunek 9. Lista wydruków dokumentacji technologicznej.

Podstawowe funkcje Modułu Technologicznego:

 • Tworzenie marszruty technologicznej na podstawie plików konstrukcyjnych. System automatycznie pobiera dane odnośnie wyrobu/części, dla której technologia jest tworzona, dzięki czemu nie musimy przepisywać wielokrotnie tych samych danych w konstrukcji i technologii.
 • Definiowanie operacji. System umożliwia dodawanie, usuwanie, przesuwanie operacji i stron operacji z zachowaniem ustalonej numeracji operacji.
 • Dołączanie dodatkowej dokumentacji do operacji. Moduł Technologiczny pozwala na podłączanie dodatkowych plików do tworzonych przebiegów technologicznych.
 • Definiowanie narzędzi wykorzystywanych w operacjach. Lista narzędzi może zostać pobrana z zewnętrznego systemu ERP, z wewnętrznej bazy Modułu Technologicznego lub też mogą zostać użyte rysunki narzędzi zapisane w systemie SOLIDWORKS PDM.
 • Przypisywanie stanowisk i maszyn do operacji. Tak samo jak w przypadku narzędzi – stanowiska i maszyny mogą być pobierane z zewnętrznego źródła lub z baz Modułu Technologicznego.
 • Przypisywanie programów CNC do operacji. Dzięki takiemu przypisaniu technolodzy szybko mogą zlecić wykonanie potrzebnych programów CNC do operacji oraz na podstawie operacji mogą znaleźć odpowiednie programy do wykonania obróbki.
 • Tworzenie kart zmian, wykazów części do montażu oraz kart materiałowych.
 • Drukowanie instrukcji stanowiskowych. Moduł pozwala na wydrukowanie instrukcji dla produkcji z uwzględnianiem celu wydruku oraz oznaczeniem statusu zatwierdzenia, dzięki czemu na produkcji nie znajdzie się nieaktualna lub niezatwierdzona dokumentacja.
 • Import operacji z innych przebiegów. Jeśli operacje w różnych przebiegach są podobne lub nawet identyczne system pozwala na zaimportowanie ich wraz ze wszystkimi narzędziami, dzięki czemu nie musimy definiować jeszcze raz tych samych operacji w innym przebiegu technologicznym.
 • Sprawdzanie ilości narzędzi znajdujących się na magazynie na podstawie danych pobranych z systemu ERP.
 • Eksport marszrut technologicznych do systemów ERP. Utworzoną marszrutę wraz ze wszystkimi danymi możemy wyeksportować do systemu ERP.

Dysponujemy rożnymi wariantami Modułu Technologicznego od prostych wersji umożliwiających definiowanie operacji oraz generowanie kart technologicznych, skończywszy za zaawansowanych wersjach, które eksportują marszruty do systemów ERP. Tworzymy również rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.

moduł technologiczny

Rysunek 10 Uproszczona wersja Modułu Technologicznego.

System SOLIDWORKS wraz z Modułem Technologicznym jest idealnym narzędziem dla firm produkcyjnych usprawniającym opracowanie dokumentacji technologicznej, poprawiającym komunikacje pomiędzy poszczególnymi działami w firmie. Moduł pozwala również zintegrować wszystkie dane dotyczące wyprodukowania wyrobu w jednym miejscu oraz umożliwia odpowiednią dystrybucje dokumentacji.

Podziel się:

Kieruje Działem Programistycznym w DPS Software, z firmą związany od 2011 roku. Brał udział w wielu udanych projektach wdrożeniowych i programistycznych systemu PDM, w tym integracjami z systemami klasy ERP/CRM/MRP/CAD oraz tworzeniem dodatków do systemu EPDM i SOLIDWORKS.